På rätt väg mot hållbar, säker och förnybar energi

Det globala målet nummer sju ska säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Behovet av energi kommer öka med 37% till år 2040. Det kräver en enorm omställning av hur vi använder och producerar energi. 

Världen förändras snabbt och blir hela tiden en bättre plats att bo på. Det är lätt att fokusera på de negativa effekterna av klimatförändringar, men vi ser tecken överallt på att ledare inom industrin är fast beslutna att skapa hållbar energi som kommer ha en positiv inverkan på miljön.  

I Sverige har till exempel regeringen varit aktiv det senaste året och nyligen presenterat ett förslag till en övergripande nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak. I strategin presenteras bland annat åtgärdsförslag som ska underlätta utbyggnad av fossilfri framställning av vätgas genom elektrolys. Vi på Tillit Engineering saknar en del konkreta mål i strategin, men att vätgas är top of mind i landets högsta beslutande organ är mycket bra. 

Varför är det här målet viktigt 

Grön teknik börjar redan bli banbrytande och innovativ. Men har du någonsin undrat vad som krävs för att helt lämna fossila bränslen bakom oss? Hur ska vi driva våra bilar och hur ska vi producera vår energi imorgon om vi vill fortsätta leva på den här gröna planeten? Kommer den nya tekniken vara nog för att rädda vår planet från utrotning?  

Det här är några av de största utmaningarna industriella ledare möter idag. Ingen vill ha en förorenad värld för kommande generationer. Vi vill alla ha ren luft, vatten, jord och säkra energikällor. Och om vi ska få det, måste vi börja ta hand om det redan nu. 

Marknaden för ren och hållbar energi växer

En ljusglimt är att många industrier börjar se potentialen i förnybara former av energi. Den rena och hållbara energiindustrin har växt stadigt de senaste åren och många bolag investerar redan i hållbara kraftkällor.  

De största förnyelsebara energikällorna 

  • Solenergi 
  • Vindkraft  
  • Vattenkraft 
  • Tidvattensenergi 
  • Geotermisk energi 
  • Biobränslen 

 

Ren och hållbar energi kan bli mer kostnadseffektiv än fossila bränslen 

En klar fördel med till exempel sol och vindkraft är att källorna inte kommer ta slut. Förnybara källor kan också förse oss med en renare form av energi eftersom de inte producerar skadliga växthusgaser som koldioxid  vilket bland annat bidrar till surt regn.  

Grön hållbar energi är ett utmärkt sätt för industrier att använda rena källor som inte skadar vår planet när den globala energiefterfrågan ökar samtidigt som man måste minska produktionskostnader. Alternativa bränslen kommer bli billigare, säkrare och mer effektiva. Vilket möjliggör att vi kan klara både att skapa energi, minska utsläppen och samtidigt gynna ekonomin. 

Lagringen en utmaning 

Det finns många sätt att agera för att skapa en bättre värld. Ta bara det faktum att mer än 60% av energin som går åt för att skapa elektricitet idag försvinner som värme i processen. Det skulle lätt kunna användas någon annanstans istället för att kastas ut i atmosfären eller i haven. 

Men när ett problem blir löst uppstår lätt andra. En stor utmaning för nya energikällor är att det inte finns tillräckligt med lagringskapacitet som kan hantera den ojämna produktionen när det till exempel inte blåser tillräckligt för ett vindkraftverk. 

En stor mängd förnyelsebar el försvinner på grund av detta. Där finns redan idag bra exempel på bolag som löser den frågan. Som energilagringsbolaget Azelio vars teknik med lager av flytande aluminiumsalt och Stirlingmotorer gör att elproduktionen kan hållas igång dygnet runt, utan att behöva ta till fossila bränslen som backup, vilket ofta görs med dieselgeneratorer idag.  

Stora byggen redan igång  

Vätgasen är också en utmärkt energibärare. Målet för Energimyndighetens nya vätgasstrategi är att till år 2030 skapa förutsättningar för 5 GW (el) kapacitet och ytterligare 10 GW (el) kapacitet till 2045, totalt 15 GW. Detta kan leda till utsläppsminskningar motsvarande 15–30 procent av Sveriges totala utsläpp idag. 

Det fullständigt poppar upp nya företag som vill satsa på vätgas. Ett av de som kommit längst är Göteborgsbaserade Liquid wind vars dotterbolag FlagshipONE AB planerar att bygga Sveriges första produktionsanläggning av elektro-metanol i anslutning till Övik Energis kraftvärmeanläggning Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft omvandlas till fartygsbränsle. För detta framställs grön vätgas som kombineras med återvunnen biogen koldioxid från kraftvärmeverket, vilket innebär att elektro-metanolen är fossilfri.  

Exempel på projekt där Tillit Engineering bidragit 

Tillit har haft ett uppdrag på MAN Energy Solutions där projektet var att använda bränsleceller med vätgas för elframställning och framdrift av en lyxkryssare. Då vätgasen framställs på ett helt klimatneutralt sätt blir också elframställningen klimatneutral.  

Just vätgas kan komma att få en stor roll som energikälla i framtiden, då det är ett praktiskt och kostnadseffektivt alternativ för energiproduktion, framdrivning av fordon och maskiner med stor potential att kunna minska de lokala utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar från energi och transportsektorn radikalt. 

Ytterligare en dimension med vätgasen är att den används som effektutjämnare och lager för överskottsenergi. Mycket forskning har omvandlats till affärsidéer och drivs just nu för att kunna utveckla den framtida tekniken inom området.  

Tillit Engineering har därför gått med i branschsamarbetet Vätgas Sverige för att ytterligare fördjupa sin kunskap och engagemang då denna nya teknik står mycket nära hjärtat till vad Tillit innebär ( nämligen att göra det bättre för alla människor i närhet till företaget).  

Exempel på andra bolag som redan gör något projekt eller i sig själva uppfyller målet 

Vi vill gärna passa på att lyfta fram ett par andra bolag som är bäst i klassen och redan gör otroligt mycket för att vi ska kunna uppnå det globala målet #7

Inte bara stora bolag  

Arbetet med att ställa om el– och bränsleproduktionen sker nu på alla nivåer i företagsvärlden. Drivmedelsbolaget Preem jobbar till exempel för att bli världens första klimatneutrala petroleum– och biodrivmedelsföretag. Men det behövs ingen miljardomsättning för att skapa förändring. 

Tillit Engineering på besök hos Nilsson energy

I Göteborg finns vätgaspionjären Hans-Olof Nilsson som med sitt Nilsson energy levererar nyckelfärdiga off-grid system, reservkraft, effektreglering och/eller fossilfri vätgasproduktion. Euromekanik och Siemens är två andra bolag som ligger långt fram.  

Sammanfattning 

Det globala målet för hållbar och ren energi för alla är en utmaning vi är fast beslutna att vara med och bidra till. Vi letar därför efter bolag inom olika industrier som anlitar konsulter för att hjälpa dem uppfylla detta globala mål. Den ideala kandidaten har en historia av att arbeta lokalt och/eller globalt för att skapa innovativa ingenjörsprojekt inom energi.  

Är du representant för ett bolag som vill ta krafttag på energifrågorna? Ansök till vårt förmånliga erbjudande om en hållbar konsult på köpet, redan idag!